tillbaks
---------- INLEDNING: -------------------
           Slutet av 1500-talet utbruten ur
           Häverö, stundom betraktad som ka-
           pellförsamling, 1922-02-24 enligt
           KMt annexförsamling.
           Fick egen kyrka i slutet av
           1500-talet, egen komminister 1735.
           Egen jordebokssocken genom
           Kbr 1889-05-24.
 
---------- PASTORAT ---------------------
1735-      Häverö och Singö
 
---------- KONTRAKT --------------------
1735-1961  Närdinghundra
1962-      Närdinghundra och Lyhundra
 
---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET --
1979-      Häverö och Singö
 
---------- STIFT ---------------------------
           Uppsala ärkestift
1334 insula Singae.


Beskrivning
I kyrkligt avseende hörde Singö församling länge samman med Häverö. Singöborna måste t ex ända fram till 1713 föra sina döda till Häverö för jordfästning. Enligt en muntlig tradition har två kyrkor föregått den puvarande. Den geometriska jordeboken från 1640-talet redovisar ett kapell öster om den by där den nuvarande kyrkan är belägen. Ett kapell stod på Måsesten, vilket tidigare anses ha stått i Strandhagen i Tranviks by.

Den nuvarande kyrkan är en korskyrka i knuttimrat liggtimmer. Kyrkan blev färdig 1752. Ett medeltida altarskåp tillverkat i Lübeck på 1490-talet utgör ett av kyrkans värdefulla inventarier. Skåpet är en gåva från Hargs församling i Uppsala län. Dopfunten är utformad av marmor som brutits på Singö. Nära ett femtiotal dopfuntar i mellersta Sverige är tillverkade av marmor från Singö. Ett votivskepp, målat i svart och rött med en krönt grip som galjonsfigur, finns i kyrkan. På ett påklistrat papper står följande att läsa: ”Gudi till ära och Singö kyrka till prydnad, är thetta skepp förärat af Borgaren i Norrtelie wälacktad Erich Brant och thess kära hustru Maria Tillman, År 1752.”

Den första kyrkogården på Singö anlades 1713. Från början omgavs den av en vanlig gärdesgård. Kyrkogården utökades dock 1736 och 1953.

Norr om kyrkan ligger den rödmålade komministerbostaden uppförd 1825. Gården har sexdelad plan. Övriga byggnader utgörs bl a av en f d arrendatorsbostad, källare, fähus. Öster om komministerbostaden ligger två skolor, den västligaste är byggd 1848 och den östra (småskolan) 1909. Öster om småskolan ligger församlingslokalen. Bebyggelsen ligger i Norrvreta by.

Källa: Länsmuséet

Gravstenarna på Singö kyrkogård har inventerats se länk

Historik
Singö kyrka och församling